โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2/2565

1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2565