IMG 9072

 

 

นายวุฒิพงศ์ สมิตินันทน์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
CCI22012559
 
 
นางสาวสุพัตรา  สามารถกิจ
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
CCI09052560

 

 

นายภานุวัฒน์  อนันตรักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
oui

 

 

นางสาวจุไรรัตน์  เหมือนทอง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
mik

 

 

นางสาววราภรณ์  ขนานไพร
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล