jidapa

 

นางสาวจิดาภา  เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
mae

 

 

นางสาวอาภานันท์  แซ่หลิว

ตำแหน่ง  นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ

 
นางสาวบุษบงก์  โสภา 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล