นายแก่นเพชร  เนียนแนบ
ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 ao

 

 

 

นายอลงกรณ์  บุญนันท์

ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 dew 20210520 000250

 

 

นายสุรศักดิ์  พลปัญญา
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล
 CCI15082561
 
นางสาวพรรณนิภา  ช่วยปัด
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล
 aod
 
นายยุทธพันธ์  พวงมะเทศ 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล
 wan
 
นางสาววิลาวัณย์  จันทสอน
ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล