rattalak

 

 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

82

 

 

ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่

somkead

 

 

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์