CCI09052560

 

 
นายภานุวัฒน์  อนันตรักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์