รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  ณ  วันที่  3  มิถุนายน  2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...