โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2/2564

1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 2/2564

1.2   แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 2/2564

รายละเอียดการนำเสนอเอกสาร IDP ของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

กระบวนการดำเนินการแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หนังสือขออนุมติจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"

โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"

หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"

แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1

หนังสือขอเชิญประชุมคณะทำงาน

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"

หนังสือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เอกสารการฝึกอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (ชุดที่ 1)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (ชุดที่ 2)

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (ชุดที่ 3)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (ชุดที่ 4)

สรุปคะแนนสอบ Pre Test.Post Test

คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลัง (ชุดที่ 1)  คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลัง (ชุดที่ 2)

คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลัง (ชุดที่ 3)  คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลัง (ชุดที่ 4)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 1)  แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 3)  แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 4)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 5)  แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 6)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 7)  แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 8)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 9)  แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 10)

แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 11) 

แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 1)  แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 3) แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 4)

แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 5) แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 6)

แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 7) แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 8)

แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 9) แบบทดสอบ หลังฝึกอบรม (ชุดที่ 10)

แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (ชุดที่ 1) แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (ชุดที่ 2)

แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (ชุดที่ 3) แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (ชุดที่ 4)

บันทึกสุรปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชุดที่ 1)  บันทึกสุรปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชุดที่ 2)

บันทึกสุรปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชุดที่ 3)  บันทึกสุรปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชุดที่ 4)