bew

นางสาวจิดาภา  เหลืองอร่าม

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

mae

นางสาวอาภานันท์  แซ่หลิว

ตำแหน่ง  นายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ

 

 

นางสาวบุษบงก์  โสภา 

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล