มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...