เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559