ขอให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์จัดทำรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. 2560