เรื่องที่ 1

การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

A Survey of Microorganisms Contamination in Meat from Slaughterhouse and Meat Shop in Samutprakarn Province