การจัดทำข้อมูลสถิติที่สำคัญด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2