โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1/2564

1.รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

      1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2564

1.หลักฐานการวางแผนการพัฒนา ฯ

 1.1 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน และรายงานการประชุมคณะทำงานฯ

2. หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 2.1 รายงานการประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

3. หลักฐานการดำเนินงาน

 3.1 หนังสือขออนุมัติจัดทำแผนฯ

 3.2 หนังสือแจ้งให้เข้ารับการพัฒนา และรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

 3.3 ภาพกิจกรรม (1) ภาพกิจกรรม (2)

 3.4 ใบประกาศ หลักสูตร A01 (1) ใบประกาศ หลักสูตร A01 (2)

 3.5 แบบประเมินก่อนเรียนหลักสูตร A01 (1) แบบประเมินก่อนเรียนหลักสูตร A01 (2)

 3.6 แบบประเมินหลังเรียนหลักสูตร A01 (1) แบบประเมินหลังเรียนหลักสูตร A01 (2)

3.7 รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A01 (1) 

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A01 (2) 

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A01 (3) 

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A01(4) 

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A01 (5)

  3.8  ใบประกาศ หลักสูตร A02 

 3.9 แบบประเมินก่อน/หลังเรียน และรายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร A02 

 3.10 ใบประกาศ หลักสูตร E11 

 3.11 แบบประเมินก่อนเรียนหลักสูตร E11

 3.12 แบบประเมินหลังเรียนหลักสูตร E11

3.13 รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร E11 (1)

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร E11 (2)

       รายงานการเข้าศึกษาบทเรียน หลักสูตร E11 (3)

 3.14 ภาพกิจกรรม 

 3.15 สรุปคะแนนประเมินความรู้

4. หลักฐานการสรุปรายงานผลการพัฒนา

 4.1 แบบฟอร์ม IDP : B