โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2/2565

1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2565

1.2  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

1.3  กระบวนการดำเนินการแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

1.4  หนังสือขอเชิญคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม/รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

1.5  หนังสือขอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรฯ

1.6  หนังสือขออนุมัติจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ

1.7  หนังสือขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ

1.8  หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมฝึกอบรมฯ

1.9 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.10 หนังสือขอความอนุเคราห์วิทยากร/ขออนุมัติจัดฝึกอบรม/โครงการ/ชื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.11 เอกสารฝึกอบรม (รายละเอียดที่ 1)  (รายละเอียดที่ 2)   (รายละเอียดที่ 3)  (รายละเอียดที่ 4)

(รายละเอียดที่ 5)  (รายละเอียดที่ 6) (รายละเอียดที่ 7) (รายละเอียดที่ 8) (รายละเอียดที่ 9) (รายละเอียดที่ 10) (รายละเอียดที่ 11)  (รายละเอียดที่ 12)

1.12 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ชุดที่ 1)  (ชุดที่ 2)

1.13 สรุปคะแนนประเมินความรู้รายบุคคล

1.14 แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (ชุดที่ 1)  (ชุดที่ 2)

1.15 รายละเอียดการส่ง Pre Test/Post Test

1.16 แบบประเมินก่อนฝึกอบรม (ชุดที่ 1) (ชุดที่ 2)

1.17 แบบประเมินหลังฝึกอบรม (ชุดที่ 1) (ชุดที่ 2)