โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1/2565

1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2565

หนังสือรายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

1.2   แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2565

กระบวนการดำเนินการแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

การเผยแพร่รายงานการประชุม 

การขออนุมัติจัดฝึกอบรมหัวข้อ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้าออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคแอฟริกาในสุกร

หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด 

หนังสือขอเชิญประชุมคณะทำงาน

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ

หนังสือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1)  บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)  

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) 

รูปภาพประกอบการอบรม 

เอกสารการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ

การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงานฯ รอบที่ 1/2565

แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (1) แบบประเมินติดตามหลักการฝึกอบรม (2) 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดการส่ง Pre Test/Post Test

ข้อสอบ Pre-test (1) ข้อสอบ Pre-test (2) ข้อสอบ Pre-test (3) ข้อสอบ Pre-test (4)

ข้อสอบ Pre-test (5)  

ข้อสอบ Post-test (1)ข้อสอบ Post-test (2)ข้อสอบ Post-test (3)ข้อสอบ Post-test (4)

ข้อสอบ Post-test (5)ข้อสอบ Post-test (6)