วิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ : "เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ : "เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่"

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ :