ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

  • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน  52  รายการ   >>>รายละเอียด<<<

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก (ที่กักสุนัขเคลื่อนที่) จำนวน 5 กรง >>>รายละเอียด<<< 
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง>>>รายละเอียด<<<
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง>>>รายละเอียด<<< 
  • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  >>>รายละเอียด<<<
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ >>>รายละเอียด<<<