คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ของหน่วยงาน

1.  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ

     -  บัญชีรายละเอียดพัสดุชำรุด

2.  ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 

     เรื่อง  การขออนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

3.  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

     เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560