นายแก่นเพชร  เนียนแนบ  
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
budsabong

 

 

นางสาวบุษบงก์  โสภา 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล