IMG 9079

 

 

นายนมัสกิจ  พลศรี 
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
 
นายแก่นเพชร  เนียนแนบ
ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 CCI15082561
 
นางสาวพรรณนิภา  ช่วยปัด
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล
 aod
 
นายยุทธพันธ์  พวงมะเทศ 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล
 wan
 
นางสาววิลาวัณย์  จันทสอน
ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล