โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1/2563

โครงการพัฒนาบุคลากร "จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน"

1.รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 1/2563

2.หลักฐานการวางแผนการพัฒนา

      2.1 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน

      2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

    2.3 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน

    2.4 ลายมือชื่อคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม

     2.5 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน

    2.6 รายงานการประชุมคณะทำงาน

    2.7 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ coP

3.หลักฐานการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     3.1 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร

     3.2 แผน/โครงการพัฒนาบุคลากร

     3.3 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

     3.4 หนังสือประชาสัมพันธ์

     3.5 รายงานการประชุมประจำเดือนแจ้งแผน

     3.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

4.หลักฐานการดำเนินงาน

     4.1 หนังสือขออนุมัติจัดทำแผน

     4.2 โครงการพัฒนาบุคลากร

     4.3 รายมือชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

     4.4 ภาพกิจกรรม

     4.7 แบบประเมินความพึงพอใจ (1) (2) (3) (4)

     4.8 เอกสารประกอบการอบรม 

        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     4.9 หนังสือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     4.10 แผนกิจกรรมและรายชื่อสมาชิก

     4.11 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

     4.12 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1) (2)  (3) (4)

     4.13 แบบทดสอบก่อนเรียน (1)  (2)   (3)  (4)

     4.14 แบบทดสอบหลังเรียน (1)  (2)   (3)  (4)

     4.15 แบบประเมินความรู้ (ประเมินตนเอง/ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) (1)  (2)   (3)  (4)

     4.16 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ (1)  (2)   (3)  (4)

5.หลักฐานการส่งรายงาน

     5.1 หนังสือส่งรายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ 1/2563

       5.2 แบบพอร์มส่งแผน

     5.3 แบบฟอร์มส่งผล

 โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2/2563

1.รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

       1.1   แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลกร (IDP) รอบที่ 2/2563