โครงการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 2/2562

หนังสือรายงานตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

รายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(แบบฟอร์มIDP A)(แบบฟอร์มIDP ฺB)  

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรฯ

หนังสือประชุมวางแผนคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร

การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคลล (IDP) 

หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมฯ

หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านตัวชี้วัด

เอกสารบรรยาย 1  เอกสารบรรยาย 2  เอกสารบรรยาย 3  เอกสารบรรยาย 4 เอกสารบรรยาย 5  เอกสารบรรยาย 6

หนังสือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฯ

บันทึกสรุปบทเรียนจาารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1  บันทึกสรุปบทเรียนจาารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2  บันทึกสรุปบทเรียนจาารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 1  แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2  แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3  แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 1 แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 2 แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 3  แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 4

การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร

แบบประเมินความพึงพอใจ (1)    

แบบประเมินความพึงพอใจ (2) 

แบบประเมินความพึงพอใจ (3)

แบบประเมินความพึงพอใจ (4)

แบบประเมินคะแนนความรู้ 1 แบบประเมินคะแนนความรู้ 2  แบบประเมินคะแนนความรู้ 3  แบบประเมินคะแนนความรู้ 4

สรุปผลการประเมินความรู้รายบุคคล 1  สรุปผลการประเมินความรู้รายบุคคล 2  สรุปผลการประเมินความรู้รายบุคคล 3  สรุปผลการประเมินความรู้รายบุคคล 4 

สรุปผลการประเมินความรู้รายบุคคล 5

สรุปคะแนนรายบุคคลจากการติดตามผลการการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน